• Kompiuterių techninė ir programinė priežiūra
 • Profilaktinis tikrinimas
 • Kompiuterinio tinklo optimizavimas
 • Konsultacijos, pagalba nuotoliniu būdu

Kuriame nesudėtingas interneto svetaines, pritaikytas kasdieniniam naudojimui.

Programa skiriama sveikatos priežiūros įstaigų personalo skyriams. Ši programa apima įstaigos padalinių, skyrių ir etatų struktūros įvedimą bei tvarkymą, pilnos informacijos apie darbuotojus įvedimą, darbuotojų priėmimą ir atleidimą, pranešimų SODRAI spausdinimą, įvairią paiešką bei ataskaitų formavimą pagal pasirinktus požymius. Programa leidžia efektyviai kontroliuoti darbuotojų judėjimą ir etatų užimtumą įstaigoje, patogiai ir greitai rasti įvairius duomenis apie darbuotoją.

Struktūra

Programoje numatyta dviejų lygių įstaigos struktūra: padaliniai ir skyriai. Struktūros blokas apima:

•  įstaigos padalinių sąrašo įvedimą,

•  skyrių sąrašo padaliniams įvedimą,

•  pareigybių klasifikatoriaus įvedimą ir taisymą,

•  pareigybių iš klasifikatoriaus priskyrimą skyriams,

•  etatų skaičiaus pareigybėms įvedimą,

•  įstaigos struktūros koregavimą (etatų, pareigybių, skyrių, padalinių taisymą, papildymą ar panaikinimą),

•  įstaigos pilnos struktūros spausdinimą.

Kartoteka

Tai yra pagrindinis programos blokas, kur įvedama ir tvarkoma informacija apie darbuotojus. Šis blokas apima:

•  naujų darbuotojų priėmimą į darbą,

•  darbuotojo pasinės informacijos įvedimą,

•  įvairios papildomos informacijos apie darbuotoją įvedimą (išsilavinimas, kategorijos, moksliniai laipsniai, šeimyninė padėtis, ankstesnė darbovietė, darbo stažas, kariniai duomenys, licencijos, ligonių kasų paslaugų kodai, kvalifikacijos kėlimas ir pan.),

•  įsakymų apie pagrindines ir papildomas darbuotojo pareigas įvedimą: perkėlimą į kitas pareigas, krūvio sumažinimą, laikinų ir papildomų pareigų (antraeilių pareigų ir procentinių priedų) paskyrimą,

•  įsakymų apie nuobaudas ir atostogas įvedimą,

•  darbuotojų atleidimą iš pareigų,

•  specialų bloką, leidžiantį greičiau įvesti didelius vienodo tipo įsakymus,

•  darbuotojų visų duomenų koregavimą,

•  pranešimų SODRAI apie darbuotojo priėmimą, atleidimą, neapmokamų ir tikslinių atostogų suteikimą spausdinimas,

•  darbuotojų paiešką pagal padalinį, skyrių ar pavardę.

Ataskaitos

Ataskaitų blokas apima įvairių ataskaitų ir sąrašų formavimą, peržiūrą ir spausdinimą. Blokas numato:

•  informacijos apie etatų užimtumą pagal padalinius, skyrius, pareigas, darbuotojus išvedimą,

•  informacijos apie laisvus etatus pagal padalinius, skyrius, pareigas išvedimą,

•  įvairių darbuotojų sąrašų pagal pasirinktus požymius formavimas: priimti ir atleisti darbuotojai už pasirinktą laikotarpį, pagal pareigas (pirmaeiles, antraeiles, pagrindines, papildomas, procentinius priedus, terminuotas, pavadavimai ir pan.), pagal personalo grupes (gydytojus, vidurinįjį medicinos personalą, jaunesnįjį medicinos personalą, kitą personalą), pagal turimas licencijas, kategorijas, nuobaudas, pagal karines žinias, pagal teikiamų paslaugų kodus, kvalifikacijos kėlimą,

•  įvairių ataskaitų sudarymą: darbuotojų kaita, darbuotojų skaičius, etatų skaičius, trumpa darbuotojų ir etatų ataskaita, metinė statistinė personalo ataskaita forma Nr.3,

•  modeliavimą: tai galimybė pačiam vartotojui susikurti darbuotojų sąrašą pagal pasirinktus požymius, taip pat pasirenkant ir išvedamos informacijos apimtis.

Servisas

•  darbas su klasifikatoriais: taisymas, peržiūra,

•  tiesioginis darbas su duomenų bazėmis, jei tam yra duotas leidimas (slaptažodis). Ši galimybė skiriama labiau išprususiam vartotojui,

•  darbas su atleistų darbuotojų archyvu: atleistų darbuotojų perkėlimas į archyvą, grąžinimas iš archyvo, archyvo peržiūrėjimas,

•  servisinės programos: duomenų archyvavimas, duomenų bazių perindeksavimas, spausdintuvo tipo pasirinkimas, spausdinimo galimybės, tam tikrų programos parametrų nustatymas, duomenų loginė kontrolė,

•  vartotojo patogumui papildoma funkcija - numerių keitimas: darbuotojo numerio, padalinio, skyriaus, pareigų kodo keitimas, darbuotojų perkėlimas iš vieno skyriaus į kitą.

Papildoma integruota posistemė - tarifikacija

Ši posistemė skirta įstaigos ekonomistams tarifikacijos duomenų įvedimui bei tarifikacinių lentelių išvedimui. Kadangi tarifikacijos duomenys yra glaudžiai susieti su personalo duomenimis, todėl, siekiant išvengti dubliavimo, patogu tai turėti vienoje programoje. Ši posistemė apima:

•  duomenų apie atlyginimus ir priedus pareigybėms įvedimą;

•  duomenų apie konkrečių darbuotojų atlyginimus ir priedus įvedimą;

•  duomenų peržiūrą ir taisymą,

•  tarifikacinių lentelių sudarymą,

•  darbą su tarifikacijos klasifikatoriais.

 

Rekomenduojami reikalavimai techninei įrangai:

 • 4 GB operatyvinės atminties (RAM)
 • Procesorius Intel i5-4xxx arba spartesnis

Rekomenduojami reikalavimai sisteminei programinei įrangai:

 • Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10
 • Firebird 2.5.5, sisteminė naršyklė

 

Ši programa apima duomenų apie pacientą ir jo tyrimo rezultatus įvedimą, tyrimų bei jų rezultatų registravimą, analizę, įvairiapusę tyrimų kiekio bei kaštų apskaitą, informacijos apie paciento tyrimo rezultatus kaupimą ir saugojimą.

Pagrindinės funkcijos bei galimybės

•  Klasifikatorių sudarymas. Įvedama informacija apie tyrimų grupes, tyrimus, normas, normų apribojimus, tyrimų kainas ir t. t., užpildomi įstaigos darbuotojų ir išorinių organizacijų sąrašai bei jų rekvizitai.

•  Pacientų sąrašas. Įvedami paciento, kuriam bus daromi laboratoriniai tyrimai, paso duomenys. Numatytos įvairios galimybės, kaip surasti jau buvusį pacientą: greita paieška pagal pavardę, kortelės numerį, asmens kodą; galimybė filtruoti ir rūšiuoti duomenis, sudėtinga paciento paieška pagal bet kuriuos pasirinktus parametrus.

•  Pacientui atliktų tyrimų rezultatų įvedimas, kaupimas ir analizė. Tai svarbiausioji programos dalis, kurioje įvedami pacientui atlikti tyrimai, o jų rezultatai kaupiami duomenų bazėje. Tyrimus galima vesti 2 etapais – iš pradžių užregistruojama, kokie tyrimai bus atliekami (būsena ‘laukiame', t.y. laukiame rezultatų įvedimo), po to, gavus rezultatus, įvedamos vertės (būsena ‘atlikta' – t.y. rezultatai įvesti). Numatyta rezultatų ataskaita pagal tyrimų atlikimo datą, taip pat sukurta grafinė duomenų verčių analizė.

•  Pacientui atliktų tyrimų ir jų kaštų ataskaitos. 
Pasirinkus laikotarpį, gaunamos šios ataskaitos:

 • įstaigoje atliktų tyrimų bendras kiekis ir kaštų suma,
 • atliktų tyrimų bendras kiekis ir kaštų suma pagal siuntusį gydytoją,
 • kiek ir už kokią sumą atlikta tyrimų pagal skyrius,
 • kiek ir kokie tyrimai atlikti konkrečiam pacientui.

Yra specialios ataskaitos apie pacientams paskirtus vienodus tyrimus, padedančios analizuoti paskirtų tyrimų reikalingumą.

Ataskaitos filtruojamos pagal :
datą, užsakiusį gydytoją, pagal tyrimą atlikusį darbuotoją, išorinį siuntėją, pacientą, tyrimą.

Grupavimas galimas pagal:
datą, užsakiusį gydytoją, pagal tyrimą atlikusį darbuotoją, išorinį siuntėją, pacientą, tyrimą.

Rūšiavimas galimas pagal:
datą, užsakiusį gydytoją, pagal tyrimą atlikusį darbuotoją, išorinį siuntėją, pacientą, tyrimą.

•  Serviso funkcijos:

 • Daugiavartotojiškumas. Galima dirbti tiek lokaliame kompiuteryje, tiek daugelio vartotojų tinkle.
 • Saugumas. Visi programos vartotojai registruojasi per savo slaptažodį, pagal kurį programa nustato dirbantį asmenį ir jo teises atlikti tam tikrus veiksmus. Kiekvieną kartą, vedant naują duomenų įrašą, programa registruoja įrašo autorių ir sukūrimo datą, taip pat ir paskutinio įrašo pakeitimo autorių ir datą.
 • Kaina. Jokios papildomos programinės įrangos (be operacinės sistemos), išlaidų ar licencijų programa nereikalauja. Pačios programos kaina yra sutartinė ir gali kisti priklausomai nuo pageidaujamos konfigūracijos. Kliento pageidavimu įvestos papildomos funkcijos apmokamos atskiru susitarimu.
 • Lankstumas. Programos architektūra leidžia nesunkiai prijungti papildomus modulius ir įdiegti reikalingus pakeitimus.
 • Vartotojo aplinkos paprastumas. Visi programos darbiniai langai aprūpinti standartizuota vartotojo sąsaja, lengvai suvokiamu savybių ir komandų rinkiniu, kurių nereikia mokytis iš naujo.

Programa skirta darbui Windows aplinkoje atlyginimų, nedarbingumo pašalpų ir atostoginių skaičiavimui.

Programos funkcijos:

•  Pastovių bei vienkartinių priskaitymų (gali būti valandiniai, dieniniai, vienetiniai, tam tikra suma, premijos, procentai ir kt.) vedimas

•  Nedarbingumo lapelių, nėštumo atostogų ir kt. skaičiavimas (automatinis darbo dienų skaičiavimas, periodų išdalinimas, fondų parinkimas, vidurkių skaičiavimas)

•  Atostoginių, kompensacijų, išeitinių pašalpų skaičiavimas (automatizuotas dienų, vidurkių skaičiavimas)

•  Atskaitymų (alimentų, profsąjungos mokesčių, draudimo ir kt.), išmokėjimų (tarpinių, avansų, pervedimų į banko korteles) vedimas

•  Atlyginimų skaičiavimas, pajamų mokesčio, Sodros atskaitymų apskaičiavimas

•  Darbui reikalingų žinynų pateikimas

•  Redaguojamos ir kuriamos naujos skaičiavimo formulės – pritaikomi skaičiavimai kiekvienai įmonei (pvz. biudžetinėms pagal koeficientus)

•  Darbo užmokesčio skaičiavimas kelioms įmonėms

•  Duomenų eksportas į buhalterines programas (PROFIT – W, Navision, Visma bussines, Hansa, Scala, Concorde), Sodrai 3 – SD, 4 – SD

•  Eksportas pervedimų į korteles – Vilniaus banko korteles (VISA Electron), Hansa banko (Maestro, Globus), NORD/LB

•  Kaupiami archyvai, saugumo sistema, vartotojų teisių sistema

•  Įvairūs darbo grafikai, grupiniai priskaitymai, atskaitymai, išmokėjimai

•  Galimybė perskaičiuoti vienam žmogui, padaliniui, visai įmonei ar darbuotojų grupei

•  Paskyros

Spausdinamos ataskaitos:

•  Atsiskaitymo lapeliai, metiniai atsiskaitymo lapeliai, išmokėjimų, tarpinių išmokėjimų, avansų žiniaraščiai (įvairios formos, pagal padalinius, kiekvienam darbuotojui atskiras), kasos išlaidų orderiai (avansams, tarpiniams išmokėjimams, atlyginimams), deponavimo kortelė

•  Priskaitymų, atskaitymų žiniaraščiai (pagal įmonę, padalinį, darbuotojus, kaštų centrus, detalūs, suminiai, sustambinti, pagal parametrus, fondus)

•  Memorialinis orderis, ataskaita buhalterijai, paskirstymas pagal koresponduojančias sąskaitas

•  Darbuotojo pažyma apie atlyginimą, gyventojų mokėjimo pažyma, pažyma dėl pajamų mokesčio (1 ir 2 formos), pajamų deklaracija

•  Nedarbingumo lapelių (iš įmonės ir iš Sodros lėšų), atostoginių, komandiruočių apskaičiavimo lapai

•  Pervestų sumų į banką žiniaraštis, ataskaita pagal parametrus, išmokėjimo sumos darbuotojams periodo pabaigai

•  Išskaitytų mokesčių valstybei žiniaraštis, darbo užmokesčio suvestinė, pašto perlaidų, draudimo žiniaraščiai

•  Sodrai (1a – SD, 1b – SD, 2a – SD, 2b – SD, 3 – SD, 4 – SD, F4, 8 – SD, 8a – SD, 9 – SD

•  Soc. draudimo mokesčio priskaitymo žiniaraštis (periodais ir nuo metų pradžios)

•  Ataskaitos už kelias įmones

•  Ataskaitų generatorius

 

Rekomenduojami reikalavimai techninei įrangai:

 • 4 GB operatyvinės atminties (RAM)
 • Procesorius Intel i5-4xxx arba spartesnis

Rekomenduojami reikalavimai sisteminei programinei įrangai:

 • Microsoft Windows 7, 8, 8.1, 10
 • Firebird 2.5.5, sisteminė naršyklė

 

Programa "Alga HR" yra "Edrana Baltic" produktas.

Jūsų patogumui ir geresnei patirčiai svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę SUTINKU arba tęsdami naršymą, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašomi. Daugiau informacijos apie slapukus.