Mūsų diegiamas programų paketas padeda atlikti visas pagrindines buhalterines operacijas. Tai bazinis modulis (būtinas kiekvienai darbo vietai), piniginių lėšų apskaita (bankas, kasa, valiuta), materialinių vertybių apskaita (mažavertis inventorius, medžiagos, medikamentai, maistas, kuras, labdara, programinės lėšos ir t.t.), ilgalaikio turto apskaita (t.p. panaudinio turto apskaita) ir apyvarta bei sąskaitybos duomenų analizė.

Kartu su kitomis papildomomis priemonėmis šis kompleksas yra vientisas, integralus, lietuviškas programų paketas, sudarytas iš logiškai tarpusavyje susijusių ir suderintų modulių:

 • Materialinių vertybių judėjimo apskaita: pagal kiekvieną materialiai atsakingą asmenį ar padalinį, pagal nomenklatūrą bei bendra suminė apskaita už visą įmonę;
 • Piniginių lėšų apskaita: pagal kiekvieną banko sąskaitą atskirai bei pagal kiekvieną kasą. Apskaita vykdoma nacionaline valiuta, kartu galima vesti ir užsienio valiutų apskaitą;
 • Ilgalaikio turto judėjimo ir nusidėvėjimo apskaita;
 • Kiekinė vaistų apskaita gydymo įstaigos vaistinei;
 • Gamybos modulis (pvz.: vidaus vaistinei vaistų gamybai, ortopedinių aparatų gamybai reabilitacijos centre ir pan.);
 • Sintetinė analizė; sintetinė suvestinė ir didžioji knyga;
 • Bendrasis žurnalas;
 • Ryšys su banku;
 • Kasos aparatai: tai modulis, skirtas perduoti duomenis iš kasos aparato į buhalterinės apskaitos programų paketą.

Visos šios dalys tarpusavyje integruotos ir nereikalauja jokių papildomų importo - eksporto operacijų. Pakete yra ataskaitų generatorius. Uždraustas “įėjimas” į duomenų bazę ne paketo vartotojams. Duomenų saugumo užtikrinimui naudojama leidimų ir slaptažodžių sistema.

Naudodami šias programas, galite gauti tokius analitinius ir sisteminius dokumentus:

 • medžiagų, inventoriaus, kuro, maisto, atsarginių dalių momentinių likučių ataskaitas,
 • pajamų ir išlaidų sankaupinius žiniaraščius;
 • materialines ataskaitas (apyvartos žiniaraščius);
 • prekių ar kitų materialinių vertybių judėjimo ataskaitas pagal kiekvieną vertybę per nustatytą ataskaitinį laikotarpį, važtaraščius, sąskaitas;
 • piniginių lėšų dokumentų santraukas už dieną (savaitę, mėnesį ir pan.) kiekvienai sąskaitai banke, kasai bei bendras sumas pagal įmonės sintetinės apskaitos sąskaitas;
 • užsienio valiutos perkainavimo ir pirkimo-pardavimo operacijų, pelnas bei nuostoliai;
 • ilgalaikio turto inventorines korteles;
 • ilgalaikio turto judėjimo ataskaitas: pagal atskaitingus asmenis, padalinius ir inventorines grupes;
 • amortizacinių atskaitymų pagal normas, išlaidų kodus, automobilių ridą bei viršnormatyvinio nusidėvėjimo suvestines ataskaitas ir t.t.

Be šių dokumentų, Jūs galite gauti kompleksines ataskaitas:

 • išsiųstos arba gautos materialinės vertybės ir suteiktos arba gautos paslaugos;
 • gauti arba apmokėti avansai už materialines vertybes ar paslaugas;
 • barteriniai materialinių vertybių ar paslaugų mainai;
 • gauti arba suteikti ir grąžinami kreditai;
 • darbuotojams išmokėti avansai;
 • sintetinės įstaigos ūkinės veiklos ataskaitos įvairiais pjūviais: pagal įstaigos struktūrą, pagal atsiskaitymų pobūdį ir kt.;
 • duomenų įrašymas į Didžiąją knygą;
 • duomenų archyvavimas pagal nurodytą laikotarpį.

Galimas ataskaitų eksportas į .HTML, .TXT, .CSV, .WMF tipo bylas. Eksporto metu sukuriamas nuorodų puslapis, kuriame sukuriamos nuorodos pagal atskiras grupes. Tokiu atveju vadovas vieno mygtuko paspaudimu gauna informaciją apie skolų bei įsiskolinimų būseną, prekių likučius sandėliuose, pinigų likučius banke ir t.t. Jam nereikia mokėti dirbti programa, o tik naudoti Internet Explorer, Netscape Navigator ar kitą interneto naršyklę. Galimas duomenų importas iš DBF III tipo bylų.

Pakete yra buhalterinių ataskaitų formų generatorius, todėl šios formos gali būti įvairios, priklausomai nuo naudojamų ataskaitų.

Įsigiję programų kompleksą, Jūs įsigyjate gerą sąskaitybos pagalbininką. Kartu Jūs atrasite naujas galimybes analizuoti savo įstaigos veiklą bei turėsite galimybę operatyviai kontroliuoti visų savo atsiskaitymų momentinę būklę (gauti ataskaitas apie savo skolas ir skolas Jums), savo turto dydį, taip pat kitus duomenis, kurie paprastoje sąskaityboje užima valandas ir dienas. Programa puikiai dirba tiek vienoje darbo vietoje, tiek kompiuteriniame tinkle su specializuotomis darbo vietomis (kasa, sandėlys ir pan.) arba kuriose atliekamos visos buhalterinės operacijos.

Apskaitos paketas gerai dirba Windows 9x, Windows NT, Novell Netware tipo kompiuteriniuose tinkluose. Norint sutaupyti, galima naudoti Linux server į. Dirba taip pat patikimai kaip ir Novell Netware, Windows 9x, Windows NT ar Windows 2000 kompiuteriniame tinkle.

Daugumą programų paketo išvardintų galimybių atlieka ir kitos buhalterinės programos. Tačiau, dirbant su medicinos įstaigomis daug metų, labai dažnai tekdavo spręsti specifines buhalterinės apskaitos problemas. Be abejo, sunkiausias buvo pereinamasis laikotarpis biudžetinėms įstaigoms keičiant savo statusą į viešąsias įstaigas. Buhalterinė apskaita pasikeitė iš pagrindų, tačiau nebuvo jokios metodikos. Mes, dalyvaudami buhalterinės apskaitos programos diegimo darbuose, kartu teikėme savo konkrečius pasiūlymus, kaip išspręsti vieną ar kitą problemą. Dauguma sprendimų pasiteisino. (Pvz. panaudinio ilgalaikio turto apskaitos metodika; sąskaitų plano sudarymas, įvertinant finansavimo šaltinius; PVM nurašymas į sąnaudas; vidutinių kainų metodo naudojimas, apskaitant medžiagas ir maistą, ir t.t.).

Dirbdami medicinos įstaigose, susidūrėme su netinkamai vedama sumine vaistų apskaita. Per keletą metų sukūrėme ir įdiegėme kiekinės vaistų apskaitos metodiką. Taip pat numatėme būdus, kaip mažiausiausiomis darbo sąnaudomis pereiti iš suminės apskaitos į kiekinę. Buhalterinės apskaitos programa buvo modifikuota ir pritaikyta vaistinės vidaus reikmėms (pvz. galimybė gauti ataskaitą pagal vaistų gamintoją, papildomai įvesti vaistų serijos numerį ir t.t.). Todėl vaistinei nėra poreikio pirkti specializuotų programų, kurios paprastai kainuoja didelius pinigus ir neturi sąsajos su įmonės buhalterine apskaita. Jei įstaiga skiria pakankamai lėšų šiai sričiai kompiuterizuoti, vidaus vaistinė sujungiama su pagrindine buhalterinės apskaitos baze.Visi buhalteriniai įrašai pakliūna į balansą, t.y. analitinė apskaita susintetinama.

Ir šiandieną dažnai iškyla spręstinų metodinių problemų. Mes nesprendžiame kardinalių strateginių sveikatos apsaugos sistemos sąskaitybos klausimų, susijusių su teisinėmis, finansinėmis ir organizacinėmis problemomis, tačiau siūlome priemonę, kuri padės medicinos įstaigai sutvarkyti apskaitą pagal poreikį ir išspręs daugumą taktinių uždavinių. Pavyzdžiui, šiuo metu daugumai įstaigų iškilo problema, kaip apskaityti trumpalaikį turtą. Pagal bendrus nebiudžetinių įstaigų metodinius reikalavimus, materialinės vertybės turi būti iš karto nurašomos į sąnaudas, tačiau viešosioms įstaigoms tai netinka. Šiuo metu paruošėme būdą, kaip nurašant materialines vertybes, jas tuo pat metu perkelti į užbalansines sąskaitas ir ten jas apskaityti.

Tuo tarpu keičiasi ne tik metodika, bet ir juridiniai aktai. Buhalterinės apskaitos programų paketas yra lankstus, tačiau, atsižvelgiant į teisinių aktų pasikeitimus, nuolat tobulinamas ir visos naujos galimybės pirmiausia pasiekia Jus.

Medicinos įstaigų vidaus vaistinės medžiagų apskaita

Beveik kiekviena stambesnė medicinos įstaiga turi savo vidaus vaistinę. Ji atlieka kiekinę ir suminę gaunamų ir gaminamų medžiagų (medikamentų, tvarsliavos ir kt.) apskaitą, kurią kompiuterizuoti padės mūsų programa. Trumpai aprašysime programos darbą.

Medžiagų grupės

Sukuriamos medžiagų grupės, kurios dažniausiai medicinos įstaigose yra standartinės:

 • Medikamentai: 
  1. Apskaitiniai medikamentai; 
  2. Sveriami medikamentai; 
  3. Kiti medikamentai. 
 • Tvarsliava.
 • Pagalbinės medžiagos.
 • Tara.
 • Tirpalai: 
  1. Kraujo pakaitalai; 
  2. Kiti tirpalai. 
 • Medicinos priemonės ištyrimui, gydymui ir slaugai: 
  1. Apskaitinės medicinos priemonės ištyrimui, gydymui ir slaugai; 
  2. Kitos medicinos priemonės ištyrimui, gydymui ir slaugai.

Pastaba. Medžiagos išskiriamos į atskiras grupes pagal kliento pageidavimus, todėl šios grupės gali būti ir kitokios, priklausomai nuo įmonės specifikos. Pagal turimas grupes programa pateiks norimas ataskaitas.

Pirminių dokumentų įvedimas

Medžiagos vaistinės sandėlyje gali būti :

•  Pajamuojamos (medžiagos, gaunamos iš organizacijų, pajamuojamos į sandėlį. Informacija į kompiuterį suvedama iš pirminio dokumento – sąskaitos-faktūros. Rekvizitai: medžiagos pavadinimas, mato vnt., kiekis, kaina, suma (vaistams naudojami papildomi rekvizitai: serijos Nr., analizės Nr., registracijos Nr.).

•  Išduodamos į skyrius (pagrindinis judėjimas iš sandėlio – tai medžiagų perdavimas ligoninės vidaus sąnaudų objektams – skyriams.).

•  Nurašomos (nurašymas daromas periodiškai susikaupus nereikalingoms medžiagoms arba pasibaigus jų galiojimo laikui. Dokumentas – nurašymo aktas.).

•  Grąžinamos (grąžinimas vyksta, esant nekokybiškai medžiagai. Pasirašomas grąžinimo aktas.).

•  Parduodamos (pardavimas išorinėms organizacijoms, dažniausiai susijęs su taros grąžinimu).

Ataskaitos

Programa leidžia paruošti įvairias ataskaitas, kurios tiks tiek vidinėms vaistinės reikmėms, tiek ir įmonės buhalterijai. Ataskaitos galimos įvairiais pjūviais už norimą ataskaitinį laikotarpį.

Pavyzdžiui, galėsite atsispausdinti arba peržiūrėti :

•  kiekinę ir suminę ataskaitą apie medžiagų (pagal grupes) judėjimą vidaus vaistinėje;

•  kiekinę ir suminę ataskaitą apie medžiagų ( pagal grupes) išdavimą į skyrius;

•  kiekinę ir suminę ataskaitą apie tai, kiek medžiagų gražinta, nurašyta, parduota;

•  kiekinę ir suminę ataskaitą apie vaistų sunaudojimą gamyba;

•  kiekinę ir suminę ataskaitą apie tai, kiek pagaminta vaistų.

Programoje numatyta daug serviso paslaugų: duomenų archyvavimas, spalvotas/nespalvotas ekranas, duomenų tikrinimas ir kontrolė, slaptažodžių sistema, ataskaitų generatorius ir kt. Programa gali dirbti ir tinkle.

 

Reikalavimai technikai ir operacinei sistemai

Minimalūs reikalavimai:

Procesorius Pentium 1600 MHZ 
Kietasis diskas HDD 160 GB 
Operatyvioji atmintis 1 GB 
Monitorius 17” 
Operacinė sistema Windows 7 ir aukštesnė 

Buhalterinės apskaitos programa "DB Apskaita" yra UAB "DB TOPAS" produktas.

Programos platintojai ne medicinos įstaigoms UAB "DB TOPAS" (Kaunas) ir IĮ "ALFITAS"
(Vilnius).

Jūsų patogumui ir geresnei patirčiai svetainėje naudojame slapukus (angl. cookies). Paspaudę SUTINKU arba tęsdami naršymą, Jūs sutinkate, kad slapukai būtų įrašomi. Daugiau informacijos apie slapukus.